Публікації Романа Корнилюка

2020

Корнилюк Р.В. Системний ризик у банківській діяльності. − Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2020.

Корнилюк Р.В. Системний ризик у банківській діяльності : автореф. дис. … докт. екон. наук : 08.00.08 / Корнилюк Роман Васильович ; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2020, 40 с. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.04/2020/aref_Kornyliuk.pdf

(МОН, Copernicus) Kornyliuk R. V. Comprehensive Strategy for Overcoming the Consequences of Systemic Risk Realization in Ukraine. Економіка і регіон. 2020. №1 (76). С.130-140. [Корнилюк Р. В. Комплексна стратегія подолання наслідків реалізації системного ризику в Україні].

(ТЕЗИ) Корнилюк Р., Корнилюк А. Макропруденційне регулювання системного ризику кредитного характеру. Регулювання, значення та ефективність міжнародного економічного співробітництва: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 13 червня 2020 р. Київ.

(ТЕЗИ) Kornyliuk R., Kornyliuk A. Rating of banks for regtech solutions. International conference on digital economy: modern challenges and real opportunities. 13-14 February 2020. Baku: UNEC. P.12-13.

2019

Корнилюк Р.В. Системний ризик і макропруденційна політика в банківському секторі: монографія. Київ: КНЕУ, 2019. 461 с.

(МОН, Copernicus) Корнилюк Р. В., Корнилюк А. В. Рейтингування банків на основі відкритих даних для оцінки системного ризику. Фінанси України. 2019. № 12. C. 71-84.

(МОН, Copernicus) Kornyliuk R., Kornyliuk A. Rating of banks under systemic instability. Економіка і регіон. 2019. №4 (75). С.135-140.

(ТЕЗИ) Корнилюк Р.В. Структурний інструментарій макропруденційної політики на банківському ринку. Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 15 жовтня 2019 р. Полтава: ПолтНТУ. С. 224-226.

(Web of Science) Kornyliuk R., Murshudli F., Dilbazi E. Foreign Banks in Transition Economies: Trends and Impact on Systemic Stability. Socio Economic Problems of Sustainable Development: 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development. 14-15 February 2019. Baku: UNEC. P.795-807.

2018

(SCOPUS) Kornyliuk R., Kornyliuk A. Ukrainian Banks’ Business Models Under Systemic Risk. ICTERI-2018 (ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer): зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 17 травня 2018 р. Київ: Інститут післядипломної освіти КНУ ім.Т.Г.Шевченка. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2105, 2018. P. 124-138. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000124.pdf

(МОН, Copernicus) Корнилюк Р.В. Структура власності банків в умовах системного ризику / Р.В.Корнилюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – Херсон: ХДУ, Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – Вип. 28. – Ч.2. – с.71-78. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_28/2/17.pdf

(ТЕЗИ) Корнилюк Р.В., Корнилюк А.В. Структура боргового капіталу вітчизняних компаній. Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1., 15 травня 2018 р. Полтава: ПолтНТУ. С. 247-248.

(ТЕЗИ) Корнилюк Р.В. Кредитування агросектору України в умовах системної нестабільності. Інвестиції та кредитування в агробізнесі: особливості і перспективи: зб. матеріалів Круглого столу. 8 лют. 2018 р. Київ: КНЕУ. URL: http://agroconf.org/content/investiciyi-ta-kredituvannya-agrobiznesu-pidsumki-kruglogo-stolu

2017

(МОН) Корнилюк Р.В. Іноземні банки в Україні під час системної кризи 2014-2016 р.р. / Р.В.Корнилюк // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць. — К.: КНЕУ — 2017. — Вип. 1 (29). — с. 133-151. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/22873

(МОН, Copernicus) Корнилюк Р.В., Корнилюк A.В. Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики / Р.В.Корнилюк, A.В.Корнилюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — №20. — с.43-50. — Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5840&i=6

(МОН, Copernicus) Корнилюк Р.В., Корнилюк A.В. Вплив макрофінансової циклічності на діяльність українських агрохолдингів / A.В.Корнилюк, Р.В.Корнилюк // Економіка і регіон: Науковий вісник. — Полтава: ПолтНТУ. — 2017. — №4 (65). — с.76-82. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9MVkwMmN6TDBDSmV3UHZqRXBCSmJhYVluYUpJ/view

(МОН, Copernicus) Корнилюк Р.В. Еволюція системного ризику банківського сектору України / Р.В.Корнилюк // Вісник Одеського національного університету. Економіка. — 2017. — Том 22. — Випуск 7 (60). — с.124-132. — Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2017_22_7/28.pdf

(МОН, Copernicus) Корнилюк Р.В. Концентрація банківського ринку України як джерело системного ризику / Р.В.Корнилюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №20. — с.* – *. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-20-2017

Як YouControl створив FinScore // Финансовый клуб. – Роман Корнилюк – 21.11.2017.

Рейтинг банків. Осінь-2017 // Mind.ua. – текст: Дробязко А., розрахунки: Бутенко О., методика: Корнилюк Р.В., Шпитко Є. – 09.11.2017.

Нобелівська історія – 2017: Річард Тейлер та економіка з людським обличчям // Mind.ua. – Роман Корнилюк – 11.10.2017.

Закон о валюте. Три главных победы и одно «но» // Minfin.com.ua. – Роман Корнилюк — 29.08.2017.

Корнилюк Р.В. Основные тренды на рынке сбережений // Новое время. Бизнес. – Роман Корнилюк — 07.08.2017.

Ставки зроблено: тренди депозитного ринку за сім місяців 2017 року // Mind.ua. – Роман Корнилюк – 04.08.2017.

Рейтинг життєздатності українських банків – 2017 // Mind.ua. – текст: О.Заруба, методика рейтингу: Р.Корнилюк, Є.Шпитко – 17.05.2017.

Економіка санкцій. Що буде з російськими банками в Україні // Економічна правда. – Роман Корнилюк – 17.03.2017.

Депозитний “ставкопад” // Економічна правда. – Роман Корнилюк – 06.02.2017.

82 компанії, через які могли виводити кошти клієнтів ПриватБанку // delo.ua. – Роман Корнилюк – 11.01.2017.

(ТЕЗИ) Polishchuk Ye. A., Kornyliuk R.V. Demand And Supply Approach On SMEs Lending Development In Ukraine / Ye. A. Polishchuk, R.V. Kornyliuk // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу. — Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — м. Київ, КНЕУ, 10.11.2017. — с. 356-359. (link 2, link 3)

(ТЕЗИ) Корнилюк Р.В. Еволюція системного ризику на банківському ринку України / Р.В Корнилюк // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку. — Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції. — м. Київ, КНЕУ, 21.06.2017. – c. 422-425. (link 2, link 3)

(ТЕЗИ) Корнилюк Р.В. Приватбанк: націоналізація системного ризику / Р.В Корнилюк // Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку. — Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. — м. Київ, КНЕУ, 15.06.2017. — с.24-25. (link 2, link 3)

(ТЕЗИ) Kornyliuk A.V., Kornyliuk R.V. Debt Burden of Ukrainian Public Agricultural Holdings During the Systemic Crisis / A.V. Kornyliuk, R.V. Kornyliuk // The 15th International Conference Information Technologies And Management 2017. — April 14-15, 2017, ISMA University, Riga, Latvia. — р.148-149.

(ТЕЗИ) Корнилюк Р.В. Канали поширення системного ризику: міжнародний досвід та вітчизняна специфіка / Р.В Корнилюк // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність. — Збірник тез Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. — м. Полтава, ПолтНТУ, 11.05.2017.

(ТЕЗИ) Корнилюк А.В., Корнилюк Р.В. Аналіз грошових потоків вітчизняних публічних агрохолдингів під час системної кризи / А.В. Корнилюк, Р.В Корнилюк // Р.В Корнилюк «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації». – 24.03.2017. – кафедра менеджменту університету Клайпеди (Литва).

(ТЕЗИ) Корнилюк Р.В. Кредитні ризики компаній туристичної галузі / Р.В. Корнилюк // ІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Управління туристичною індустрією: методологія і практика». — м. Полтава, ПолтНТУ, 27-28.09.2017.

2016

Спецпроект: ТОП-10 найнадійніших банків України // 112 канал. – Роман Корнилюк – 31.12.2016.

Чому депутати надали 100% гарантію депозитам Приватбанку // Економічна правда. – Роман Корнилюк – 22.12.2016.

Типовые схемы структурирования депутатского бизнеса // delo.ua – Роман Корнилюк і команда YouControl – 03.11.2016.

Миллионеры из Нацбанка // minfin.com.ua – спільний проект YouControl, Minfin – 03.11.2016.

Топ-15 землевласників Верховної Ради // espreso.tv – спільний проект YouControl, Espreso – 02.11.2016.

Декілька порад банкірам: як перевіряти клієнтів // Економічна правда – Роман Корнилюк – 18.10.2016.

Теорія контрактів: у чому суть відкриттів нобелівських лауреатів-2016 // Forbes-Україна – Роман Корнилюк – 11.10.2016.

Рейтинг життєздатності українських банків – І півріччя 2016-го // Forbes-Україна – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 21.09.2016.

Бизнес-колебания независимости: о чем говорят волны регистрации компаний за 25 лет // DELO.UA – Ирина Гудзь, Роман Корнилюк – 25.08.2016.

Семейный подряд: какую часть доходов депутаты декларируют на родственников? // DELO.UA – Роман Корнилюк и команда YouControl, инфограф: Юрий Давыдов – 09.08.2016.

Большинство бизнесов народных депутатов сосредоточены в торговле — YouControl // DELO.UA – Роман Корнилюк и команда YouControl, инфограф: Юрий Давыдов – 19.07.2016.

Спасти будущее: первый рейтинг инновационных компаний Украины // Forbes-Украина – Роман Корнилюк, Павел Харламов, Евгений Шишацкий – Май 2016.

Рейтинг Forbes: 100 богатейших – 2016 // Forbes-Украина – (координатор проекта) – Апрель 2016.

Инвестиции: перезагрузка // Forbes-Украина – Роман Корнилюк – Март 2016.

Критический экспорт: чем еще в состоянии торговать Украина // Forbes-Украина – Роман Корнилюк – Март 2016.

Проверка на прочность: как стресс-тесты банков помогают контролировать риски в финсекторе // Forbes-Украина – Роман Корнилюк – Февраль 2016.

Рейтинг жизнеспособности украинских банков-2016 // Forbes-Украина – Роман Корнилюк, Евгений Шпитко – Февраль 2016.

2015

Rashkovan V., Kornyliuk R. (2015), Concentration of Ukraine’s Banking System: Myths and Facts, Visnyk of the National Bank of Ukraine, Vol. 234, 6-38 pgs.

(ВАК) Концентрація банківської системи України: міфи та факти / В. Рашкован , Р. Корнилюк // Вісник Національного банку України. — 2015. — №234. — с. 6-38.

Рейтинг інвестиційних активів // Forbes-Украина – Роман Корнилюк – 05.11.2015

Нобелівська історія-2015: дослідник добробуту Енгус Дітон // Forbes-Украина – Роман Корнилюк – 13.10.2015

(Copernicus) Корнилюк Р.В. Банківська паніка в Україні: причини, динаміка, наслідки / Р.В.Корнилюк // Економіка і регіон: Науковий вісник. — Полтава: ПолтНТУ — №4 (53), 2015. — с.116 – 123.

Рейтинг життєздатності банків – І півріччя 2015-го // Forbes.ua – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 05.08.2015

Нобелівська історія: Батько економетрики Рагнар Фріш (1969) // Forbes.ua – Роман Корнилюк – 28.07.2015

Ренкінг банків за рівнем підтримки від НБУ // Forbes.ua – Роман Корнилюк – 02.07.2015

Нобелівська історія: батько економічних моделей (Ян Тінберген-1969) // Forbes.ua – Роман Корнилюк – 22.06.2015

Банківська паніка: уроки та наслідки // Forbes.ua – Роман Корнилюк – 16.06.2015

Как рейтинг «Минфина» предсказывает проблемы в банках // Minfin.com.ua – Роман Корнилюк – 25.05.2015

Рейтинг устойчивости банков: что нового? // Minfin.com.ua – Роман Корнилюк – 25.05.2015

Гравець розуму Джон Неш: що він залишив світові // Forbes.ua – Роман Корнилюк – 25.05.2015

Рейтинг материнських іноземних банків-2015 // Forbes.ua – Роман Корнилюк – 22.04.2015

Рейтинг життєздатності банків – 2015 // Forbes.ua – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 10.02.2015

2014

Макроекономічне стрес-тестування банків : монографія. / І. Б. Івасів, А. В. Максимова, Р. В. Корнилюк. — К.: КНЕУ, 2014. — 186 с. (PDF, Анонс)

Корнилюк Р. В. 6.3. Управління активами-пасивами банку; 6.4. Роль власного капіталу у банківській діяльності; 6.5. Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банках; 7.5. Іноземний капітал у банківській системі / Банківська система: [Електронний ресурс]: навчальний посібник / за ред. проф. І. Б. Івасіва. — К.: КНЕУ, 2014. — 370 с.

(Copernicus)Kornyliuk R. Early Warning Indicators of Defaults in the Banking System of Ukraine / R. Kornyliuk // Journal of European economy. — 2014. – Vol. 13, № 4. – С. 333-348. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jeea_2014_13_4_3.pdf
Корнилюк Р.В. Індикатори раннього попередження дефолтів у банківській системі України / Р.В. Корнилюк // Журнал європейської економіки. — 2014. — Т. 13, № 4. – С. 339-354. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jee_2014_13_4_3.pdf
Корнилюк Р. Индикаторы раннего предупреждения дефолтов в банковской системе Украины / Р. Корнилюк // Журнал европейской экономики . – 2014. – Т. 13, № 4. – С. 363-379. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jeer_2014_13_4_3.pdf

(ВАК)Корнилюк Р.В. Якість кредитних портфелів банків України в період системної нестабільності / Р.В. Корнилюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – №2. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/224.pdf

Нобелівський лауреат з економіки-2014: боротьба з монополіями шкодить інноваціям // Forbes.ua – Роман Корнилюк – 14.10.2014

Рейтинг проблемності кредитних портфелів-2014 // Forbes.ua – Роман Корнилюк, Олексій Бутенко – 23.09.2014

Передвісники банкопаду: як визначити ненадійні фінустанови // Forbes.ua – Роман Корнилюк – 30.07.2014

2013

Мічені Нобелем-1994: ігровий експериментатор Райнгард Зелтен // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 31.10.2013

Корнилюк Р.В. Роздрібний депозитний ринок України у період посткризового відновлення / Р.В. Корнилюк, А.В. Корнилюк / Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: [Колективна монографія] / під ред. д.е.н., проф. В.О. Онищенка — Полтава: ПолтНТУ, 2013. — с.213-227

Корнилюк Р.В. Іноземні банки в Україні: вихід європейських інвесторів / Р.В. Корнилюк, Є.Е. Сікорська // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць. — К.: КНЕУ. — 2013. — Вип. 2 (22).

Мічені Нобелем-2013: Юджин Фама, Ларс Хансен і Роберт Шиллер // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 22.10.2013

Мічені Нобелем-1991: неординарний економіст Рональд Коуз // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 19.09.2013

Рейтинг проблемності кредитних портфелів – 2013 // Реальна економіка – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 12.09.2013

Рейтинг надійності депозитів в українських банках // Реальна економіка – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 08.08.2013

Мічені Нобелем-1994: “гравець разуму” Джон Неш // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 01.08.2013

(Тези)Корнилюк Р.В. Розвиток роздрібного депозитного ринку України у період посткризового відновлення/ Р.В. Корнилюк // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління» 24-28 травня 2013 р. – Судак: ТНУ ім. В.І.Вернадського, 2013.

(Тези)Корнилюк Р.В. Фактори виходу європейських інвесторів із банківської системи України/ Р.В. Корнилюк, Р.В. Шинкаренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи» 11 квітня 2013 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – с.36-39

Методика рейтинга банков // minfin.com.ua – Роман Корнилюк – 15.03.2013 | Рейтинг банков

Рейтинг надійності депозитів – 2013 // Реальна економіка – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 15.02.2013

Іноземні банки в Україні: виживають сильніші // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 30.01.2013

2012

(РИНЦ) Корнилюк Р. В. Влияние иностранных банков на банковскую систему Украины / И. Б. Ивасив, Р. В. Корнилюк // Финансы и бизнес: научно-практический журнал. – Санкт-Петербург. – 2012. – №4. – с.73-87 | АНОТАЦІЇ | ЗМІСТ | PDF

Чи впораються банки з притоком депозитів та високими ставками // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 13.12.2012

Рейтинг успішності українських банків // Реальна економіка – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 12.11.2012

Мічені Нобелем-2012: інженери ринків Ллойд Шеплі та Елвін Рот // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 18.10.2012

Мічені Нобелем: вождь неокласиків Роберт Лукас // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 05.10.2012

Боротьба з готівкою: батогом чи пряником? // Реальна економіка. Блоги – Роман Корнилюк – 20.09.2012

Мічені Нобелем: знищувач асиметрії Джеймс Мірліс // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 07.09.2012

Як обчислити надійність банківської системи? // Реальна економіка. Блоги – Роман Корнилюк – 31.08.2012

Рейтинг надійності депозитів. Перше півріччя 2012 року // Реальна економіка – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 15.08.2012

Високі кредитні ставки: лихварство чи вимушений крок ? // Реальна економіка. Блоги – Роман Корнилюк – 27.07.2012

Мічені Нобелем: дослідник стимулів Вільям Вікрі // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 27.07.2012

Мічені Нобелем: трейдер Роберт Мертон // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 06.07.2012

Чи врятує зону євро банківський союз ? // Реальна економіка. Блоги – Роман Корнилюк – 20.06.2012

Як вибрати банк: надійність проти дохідності // Реальна економіка. Блоги – Роман Корнилюк – 06.06.2012

Рейтинг найбільших банків України: відступ заходу // Реальна економіка – Євген Шпитко (власне рейтинг), Роман Корнилюк (огляд банківської системи) – 16.05.2012

МММ: обман чи реальність? // Реальна економіка. Блоги – Роман Корнилюк – 13.05.2012

Іноземні банки в Україні: шкода чи користь? // Реальна економіка. Блоги – Роман Корнилюк – 20.04.2012

Корнилюк Р. В. Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання : монографія / Р. В. Корнилюк, І. Б. Івасів, О. М. Диба. — К. : КНЕУ, 2012. — 234 с. (PDF, Анонс)

Операції банків та небанківських кредитних установ: навчально-методичний комплекс для виконання самостійних та індивідуальних робіт для спеціальності 6508 «Фінанси та кредит» / А. М. Мороз, М. Д. Алексеєнко, І. Б. Івасів, Т. П. Остапишин, П. М. Чуб, К. О. Киреєва, Р. В. Корнилюк. — К. : КНЕУ, 2012. — 62 с.

Рейтинг надійності депозитів – 2012 // Реальна економіка – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 09.02.2012

З України тікають західні банки // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 24.01.2012

2011

Рейтинг кредитної активності банків // Реальна економіка – Роман Корнилюк – 23.12.2011

Мічені Нобелем-2011: макроекономісти Сарджент і Сімс // Економічна правда – Роман Корнилюк – 14.10.2011

(ВАК) Вплив іноземних банків на банківську систему України // Вісник Національного банку України – Ігор Івасів, Роман Корнилюк – 01.10.2011 Анонс статті

Корнилюк Р. Елементарна скнарість чи ощадливість // Зберігаючи енергію – Зберігаємо майбутнє. Матеріали для дебатів з питань енергозбереження. – Івано-Франківськ: ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи», 2011 – с. 51-54.

Мічені Нобелем: Фінансовий інженер Майрон Скоулз // Економічна правда – Роман Корнилюк – 02.09.2011

Рейтинг надійності банківських вкладів // Економічна правда – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 04.08.2011

(ВАК) Вплив іноземних банків на розвиток кредитного ринку України / Р.В.Корнилюк // Банківська справа. – К.: Знання. – 2011. – N4. – c.50-58.

Мічені Нобелем: борець з бідністю Амартья Сен // Економічна правда – Роман Корнилюк – 29.07.2011

Дефолт США: армагеддон чи шоу? // Економічна правда – Роман Корнилюк – 28.07.2011

Іноземні банки оговтуються від стресу // Економічна правда – Роман Корнилюк – 20.07.2011

Мічені Нобелем: творець євро Роберт Манделл // Економічна правда – Роман Корнилюк – 15.07.2011

(Дисертація) Корнилюк Р.В. Іноземні банки в банківський системі України: дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Р. В. Корнилюк ; [наук. кер. І. Б. Івасів] ; ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К., 2011. – 213 с.
Автореферат

(ВАК) Корнилюк Р.В. Посткризове відновлення ринку споживчого кредитування в Україні / Р.В. Корнилюк, Р.В. Шинкаренко // Економіка і регіон: Науковий вісник. — Полтава: ПолтНТУ

(Тези) Корнилюк Р.В. Діяльність іноземних банків на фондовому ринку України / І.Б. Івасів, Р.В. Корнилюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону» – Полтава

Мічені Нобелем: соціальний математик Джеймс Хекман // Економічна правда – Роман Корнилюк – 13.05.2011

(ВАК) Корнилюк Р.В. Стратегічні аспекти регулювання діяльності іноземних банків в Україні / І.Б. Івасів , Р.В. Корнилюк // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць. — К.: КНЕУ — 2011. Вип.17. — с.82-101.

(Тези) Корнилюк Р.В. Иностранные банки в банковской системе Украины / Ивасив И.Б., Корнилюк Р.В.// II Международная конференция “Финансовые рынки России и Европы: стратегии посткризисного развития”: С.П.Б.:Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 14 – 15 апреля 2011 года

Мічені Нобелем: виборець Деніел МакФадден // Економічна правда – Роман Корнилюк – 08.04.2011

Мічені Нобелем: дослідник сигналів Майкл Спенс // Економічна правда – Роман Корнилюк – 04.03.2011

Рейтинг надійності банківських вкладів // Економічна правда – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 11.02.2011

Мічені Нобелем: критик ринку Джозеф Стіґліц // Економічна правда – Роман Корнилюк – 4.02.2011

2010

(ВАК) Корнилюк Р.В. Стратегічні проблеми регулювання сфери іноземного банківництва / Р.В. Корнилюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. — Суми: УАБС НБУ — 2010. — Випуск 30. — с.157-165.

Мічені Нобелем: продавець лимонів Джордж Акерлоф // Економічна правда – Роман Корнилюк – 10.12.2010

Рейтинг прозорості українських банків // Економічна правда – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 22.11.2010

(ВАК) Іноземні банки в Україні: особливості розвитку в період фінансової кризи // Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України (Ірпінь) – Роман Корнилюк – 10.11.2010

Мічені Нобелем: економ-психолог Деніел Канеман // Економічна правда – Роман Корнилюк – 05.11.2010

(ВАК) Корнилюк Р.В. Класифікація методів регулювання діяльності іноземних банків / Р.В.Корнилюк // Формування ринкової економіки. — К. : КНЕУ — 2010. Вип.23. — с.422-429.

Мічені Нобелем: три теоретики пошуку // Економічна правда – Роман Корнилюк – 15.10.2010

Мічені Нобелем: великий експериментатор Вернон Сміт // Економічна правда – Роман Корнилюк – 01.10.2010

(ВАК) Ретроспективний аналіз діяльності іноземних банків в Україні // Економіка і регіон (Науковий вісник ПолтНТУ, м.Полтава) – Роман Корнилюк – 30.09.2010

(ВАК) Антикризова політика іноземних банків в Україні/ Р.В.Корнилюк // Фінанси, облік і аудит. 2010. № 16 (ДВНЗ “КНЕУ ім.В.Гетьмана”, м.Київ) – Роман Корнилюк – 30.09.2010

Мічені Нобелем: дослідник тенденцій Клайв Гренджер // Економічна правда – Роман Корнилюк – 03.09.2010

Мічені Нобелем: підкорювач волатильності Роберт Енгл // Економічна правда – Роман Корнилюк – 13.08.2010

Рейтинг надійності банківських вкладів // Економічна правда – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 04.08.2010

Мічені Нобелем: “прісноводні” технократи Кідланд і Прескот // Економічна правда – Роман Корнилюк – 23.07.2010

Мічені Нобелем: інтерпретатор Роберт Ауманн // Економічна правда – Роман Корнилюк – 09.07.2010

Мічені Нобелем: військовий теоретик Томас Шеллінг // Економічна правда – Роман Корнилюк – 25.06.2010

Мічені Нобелем: антиінфляційний стратег Едмунд Фелпс // Економічна правда – Роман Корнилюк – 11.06.2010

Рейтинг платоспроможності автостраховиків // Економічна правда – Роман Корнилюк, Євген Шпитко – 08.06.2010

Мічені Нобелем: економічні гравці Маскін та Маєрсон // Економічна правда – Роман Корнилюк – 21.05.2010

(Тези) Корнилюк Р.В. Антикризові стратегії іноземних банків в Україні / Р.В.Корнилюк // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання : зб. матеріалів Міжнар. студ-асп. наук. конф. — Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010. — с.125 — 127.

Автострахування-2010: криза прозорості // Економічна правда – Роман Корнилюк – 11.05.2010

Мічені Нобелем: конструктор механізмів Леонід Гурвіч // Економічна правда – Роман Корнилюк – 07.05.2010

(ВАК) Наслідки експансії іноземних банків у національні банківські системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць. ДВНЗ “Українська академія банківської справи” НБУ – Роман Корнилюк – 01.05.2010

(ВАК) Корнилюк Р.В. Мотиви та цілі виходу банківського капіталу за національні межі / Р.В.Корнилюк // Економіка і регіон: Науковий вісник. — Полтава: ПолтНТУ — №4 (23), 2010. — с.212 – 217.

Мічені Нобелем: вільний торговець Пол Кругман // Економічна правда – Роман Корнилюк – 23.04.2010

Банки в інтернеті: фінансова пітьма // Економічна правда – Роман Корнилюк – 21.04.2010

Квітень: економіка виповзає з кризи // Економічна правда – текст:Роман Корнилюк – 12.04.2010

Мічені Нобелем: вертикальний інтегратор Олівер Вільямсон // Економічна правда – Роман Корнилюк – 02.04.2010

Мічені Нобелем: регіональна активістка Елінор Остром // Економічна правда – Роман Корнилюк – 26.03.2010

Системні банки: занадто великі, щоб…? // Економічна правда – Роман Корнилюк – 04.03.2010

Борги банків: відкласти у довгу скриньку // Економічна правда – Роман Корнилюк – 17.02.2010

Рейтинг надійності банківських внесків // Економічна правда – Роман Корнилюк, Євген Шпитко  – 16.02.2010

Українці більше не довіряють банкам олігархів? // Економічна правда – Роман Корнилюк  – 19.01.2010

2009

Андре Куусвек: нерухомість впала, і ми інвестуємо у село // Економічна правда – Артем Захарченко, Роман Корнилюк  – 22.12.2009

(Тези) Корнилюк Р.В. Регіональна політика іноземних банків в Україні / Р.В. Корнилюк, Р.В. Шинкаренко // Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки: програма Всеукраїнської наук.-практ. конф. — Полтава: ПолтНТУ, 2009. (16-18 грудня 2009 р.)

ЄБРР в Україні: любов до своїх // Економічна правда – Роман Корнилюк  – 30.11.2009

(Тези) Оцінка діяльності іноземних банків у період фінансової кризи // Збірник тез (ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” м.Суми) – Роман Корнилюк, Сергій Корнилюк  – 16.11.2009

(Тези) Корнилюк Р.В. Роль експансії іноземних банків у формуванні конкурентоспроможної банківської системи / Р.В.Корнилюк // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. — Х.: ФОП Лібуркіна; ІНЖЕК, 2009. — c.54-60.

Співпраця України з МВФ: ціна питання // Економічна правда – Роман Корнилюк  – 16.11.2009

Рейтинг надійності банківських вкладів // Економічна правда – Роман Корнилюк, Євген Шпитко  – 06.11.2009

Президент СГ ТАС Дмитро Грицута: Головний принцип: обирай компанію, де працюють твої знайомі – Євген Шпитко, Роман Корнилюк  – 22.10.2009

На кого образилися страховики // Економічна правда – Роман Корнилюк  – 08.10.2009

Рейтинг надійності автостраховиків // Економічна правда – Роман Корнилюк, Євген Шпитко  – 05.10.2009

G-20 проти офшорів: рішучі дії чи світове шоу?// Економічна правда – Роман Корнилюк  – 11.09.2009

(ВАК) Банківська система України під впливом іноземних фінансових інститутів // Світ фінансів (Тернопіль)– Роман Корнилюк  – 01.09.2009

Рейтинг надійності банківських вкладів // Економічна правда – Роман Корнилюк, Євген Шпитко  – 04.08.2009

Час розплати: як банки повертатимуть зовнішні борги // Економічна правда – Роман Корнилюк  – 27.07.2009

МВФ: гра на великій шахівниці // Економічна правда – Роман Корнилюк  – 03.06.2009

(Тези) Корнилюк Р.В. Банківська система Україна під впливом іноземних фінансових інститутів: геополітичний контекст / Р.В.Корнилюк / Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. — Тернопіль, 2009. — c.67-69.

Українські банки в тенетах іноземного капіталу // Економічна правда – Роман Корнилюк  – 12.05.2009

Рейтинг інвестиційних фондів 2009 // Експерт Україна – Віталій Шапран, Роман Корнилюк  – 22.02.2009

(Тези) Корнилюк Р.В. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України / Р.В.Корнилюк // Розвиток фінансових інститутів в умовах міжнародної інтеграції: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. — Полтава: ПолтНТУ, 2009. — c.59-61.

2008

Шапран В.С., Корнилюк Р.В. IPO от «А» до «Я»: справочник эмитента 2009. — К.: Рейтинговое агентство «Эксперт-рейтинг», 2008. — 120с.

(Тези) Корнилюк Р.В. Рейтинг банку як інструмент PR / Р.В.Корнилюк // Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. — К. : МІБО КНЕУ, 2008. — c.67-70.

Рейтинг найбільших компаній нефінансового сектору // Експерт Україна – В.Шапран, В.Духненко, Р.Корнилюк  – 17.11.2008

Рейтинг інвестиційної привабливості промислових підприємств 2008 // Експерт Україна – Віталій Шапран, Роман Корнилюк – 30.06.2008

Рейтинг надійності українських банків 2008 // Експерт Україна –  Віталій Шапран, Роман Корнилюк – 21.04.2008

Рейтинг інвестиційних фондів 2008 // Експерт Україна – Віталій Шапран, Роман Корнилюк – 18.02.2008

2007

Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України 2007 // Експерт Україна – Володимир Духненко, Роман Корнилюк – 17.12.2007

Шапран В.С., Корнилюк Р.В.  IPO от «А» до «Я»: справочник эмитента 2008. — К.: Рейтинговое агентство «Эксперт-рейтинг», 2007. — 120с.

Рейтинг стійкості страхових компаній 2007 // Експерт Україна – Віталій Шапран,  Володимир Духненко, Роман Корнилюк – 17.09.2007

Рейтинг інвестиційної привабливості промислових підприємств 2007 // Експерт Україна –  Віталій Шапран, Роман Корнилюк – 02.07.2007

(Тези) Корнилюк Р.В. Реструктуризація банків як фактор розвитку кредитної системи України / Р.В. Корнилюк / Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття : зб. доп. 74-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 11-12 квітня 2007 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” ; [відп. за вип. М. І. Мирун]. – К. : КНЕУ, 2007.

2006

(Тези) Корнилюк Р.В. Реструктуризація банків та її вплив на розвиток банківської системи України / Р.В.Корнилюк // Розвиток фінансової системи України в умовах інтеграції до світових економічних організацій: Збірник праць всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Частина І. Проблеми трансформації фінансово-кредитного ринку України до умов глобальної фінансової системи. м. Полтава, 5-6 грудня 2006 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – c.58-61

(ВАК) Корнилюк Р.В. Консолідаційні процеси в банківській системі України / Р.В.Корнилюк, І.Б.Івасів // Економіка та підприємництво. — К.: КНЕУ — №16, 2006 р. — с.142-152.

(Тези) Корнилюк Р.В. Реструктуризація банків як механізм реалізації стратегії росту / Р.В. Корнилюк // Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття : збірник доповідей 73-ї наукової конференціії студентів КНЕУ 11-12 квітня 2006 р. / відп. за вип. М. І. Мирун. – К. : КНЕУ, 2006.

2005

(Тези) Корнилюк Р.В. Консолідація банківського капіталу в період глобалізації / Л.Л. Антонюк, Р.В. Корнилюк // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. – Луцьк.: ВДУ, 2005.

Інше:

(Поезія) Мереживо часу : зб. літ. творів / [упоряд. Л. Й. Рінгіс та ін.]. – К. : КНЕУ, 2011.

(Поезія) Вітрила натхнення : зб. літ. творів / [упоряд. Л. Й. Рінгіс та ін. ; за заг. ред. Т. В. Майданович, В. Я. Стадниченка]. – К. : КНЕУ, 2006.

Рідний полюс екстриму //  Киевский Телеграфъ – Роман Корнилюк – 13.01.2006

Доторкнутися середньовіччя // Киевский Телеграфъ – Роман Корнилюк – 22.07.2005

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *